Szanowni Pacjenci, Klienci ! 

Ceniąc sobie współpracę z Wami chcemy poinformować, że zabezpieczamy Wasze dane osobowe zgodnie z wymogami RODO. Od wielu lat CENTRUM MEDYCZNE SAR SP Z O.O. prowadząc przychodnie i apteki podejmuje starania w celu należytego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby sprostać postawionym nam wymaganiom w zakresie ochrony danych osobowych.

Wprowadziliśmy polityki i instrukcje minimalizujące ryzyka naruszenia praw i wolności wynikających z przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w naszych aptekach i przychodniach. Zostały wprowadzone w życie  procedury gwarantujące identyfikację osób którym są przekazywane informacje.

Pracownicy przetwarzający dane osobowe zostali:

 • przeszkoleni z obowiązujących zasad przetwarzania danych,
 • zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych,
 • zostali zobowiązani do zachowania w poufności danych osobowych z którymi mają do czynienia.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne SAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Chorzowskiej 14, którego reprezentuje Janusz Sar – Prezes Zarządu.

2. Inspektorem Danych Osobowych jest Anna Sychowicz; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Medycznym SAR sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. nr.32 428 49 09 lub adresem e-mail: iod@centrummedycznesar.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych poniżej, na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, c, d i f oraz art.9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

a) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej;

b) rozliczeń finansowych pomiędzy Administratorem a Pacjentem;

c) obsługi i rozliczeń z NFZ;

d) ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności
dochodzenia zaległych płatności w ramach przepisów windykacyjnych i procesów sądowych;

e) przetwarzanie danych do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa UE lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą organy lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w tym min. organom Narodowego Funduszu Zdrowia Urzędu Skarbowego oraz innych podmiotów określonych przepisami prawa) oraz podmioty, którym dane są udostępniane na podstawie zawartych umów dotyczących współpracy wiązanych z koniecznością przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością, np. firmy zapewniające obsługę prawną, obsługę IT, operatorzy systemów IT, firmy audytorskie, etc.

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres wskazany przepisami prawa.

6. Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

9. Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom
w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW
Centrum Medycznego SAR sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy:

 1. Szanowny/a Panie / Pani, Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Medyczne SAR sp. z o.o., zwany dalej: „Administratorem”.
 1. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
  iod@centrummedycznesar.pl lub telefonując pod numer: 32 281 10 00.
 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach, tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pana/Pani danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia umowy.
 1. Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pana/Pani danych, brak ich podania może skutkować np. brakiem możliwości wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pana/Pani rzecz.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń).
 1. W razie dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie od Nas informacji o ofertach lub usługach podstawą prawną takiego przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu.
 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne.
 1. Pana/Pani dane osobowe będą przez przetwarzane przez cały czas związania stron umową, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
 1. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 1. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 1. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub się przemieszczania.